S.C. AGAN TRUST SRL se angajeaza sa respecte confidentialitatea datelor utilizatorilor site-ului einsecticide.ro.

Efectuarea unei comenzi pe acest site presupune furnizarea unor informatii personale, cum ar fi nume, prenume, adresa de email etc.

Prioritatea noastra principala este de a face orice efort posibil ca datele trimise de utilizatori si stocate de catre noi sa ramana confidentiale si sa fie folosite numai in scopurile pentru care au fost incredintate.
S.C. AGAN TRUST SRL nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa Dvs. de e-mail unor terti( persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofera sau nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit. 
S.C. AGAN TRUST SRL poate, din proprie initiativa sau la cererea Dvs., sa completeze, corecteze sau sa stearga orice date cu caracter personal care sunt incomplete, incorecte, depasite sau atunci când nu mai doriti sa figurati în baza noastra de date.

 9.Avand in vedere faptul ca prestarea serviciilor de vanzare implica pentru parti activitati de prelucrare a datelor cu caracter personal .

Avand in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidentialitatea, securitatea si protectia datelor si avand in vedere ca ambele parti au obligatia de a se conforma acestor prevederi;
Partile sunt de acord sa se conformeze prezentului Acord, respectand urmatoarele prevederi cu privire la toate datele personale prelucrate ale Beneficiarilor, astfel cum sunt acestia identificati potrivit Vanzarii si anexelor acestuia daca este cazul.


    Definitii:


Urmatoarele denumiri/sintagme cuprinse in prezentul document vor avea sensul atribuit conform definitiilor de mai jos:
„GDPR” inseamna regulile instituite prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);


  Prelucrare

înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;


  Servicii

inseamna totalitatea serviciilor furnizate Beneficiarului de catre Prestator, in baza Contractului la distanta  si a carui executare implica prelucrarea de date cu caracter personal .

  Beneficiar  inseamna persoana fizica, beneficiar final efectiv al Serviciilor furnizate de catre Prestator in temeiul vanzarii in care beneficiarul final al Produselor/Serviciilor este parte sau numai beneficiar al serviciilor din respectivul contract;

   Operator 

înseamnă persoana fizică sau juridică care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;


  Imputernicit 

Persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor” înseamnă persoana fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

  Legislatia aplicabila 

inseamna totalitatea normelor si prevederilor diverselor acte normative existente sau noi, in vigoare, cu privire la sau cu impact asupra prelucrarii datelor cu caracter personal aplicabile statelor membre ale Uniunii Europene si a celor locale aplicabile locului unde se efectueaza prelucrarea;


  Obiectul acordului


Obiectul prezentului Acord este reprezentat de stabilirea modului si modalitatilor in care Partile vor prelucra datele cu caracter personal si cele privind sanatatea Beneficarilor.
Fiecare dintre Parti va realiza activitatile de prelucrare a acestor date in conformitate cu prevederile legale in vigoare, aplicabile momentului procesarii. 

   Scopurile  si temeiul juridic al prelucrarii


Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal si a celor privind vanzarea catre Beneficiar este reprezentat de necesitatea indeplinirii obligatiilor asumate de catre Prestator prin Contractul vanzarii la distanta pentru acordarea Serviciilor precum si informarea Beneficiarilor asupra serviciilor disponibile in cadrul Prestatorului prin campanii de marketing direct.


  Temeiul juridic al prelucrării :


art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea unei vanzari la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unei cumparari de produsi / sau serviciu.

 

   Categorii de date supuse prelucrării


Datele care urmeaza a fi prelucrate de catre Prestator in scopurile mentionate sunt urmatoarele:
date cu caracter personal (nume, prenume, numar telefon, adresa , adresa de e-mail .

  Valabilitate
Prezentul Acord isi produce efectele de la data efectuarii comenzii online prin intermediul platformelor detinute de societatea noastra , telefonic sau prin formularul de comanda rapida de catre Parti si va ramane in vigoare pe toata perioada in care acestea vor face prelucrari de date cu caracter personal in temeiul vanzarii.

   Prelucrarea datelor 


Prelucrarea datelor cu caracter personal precum si a celor privind vanzarea produselor catre Beneficiar se realizeaza in principal de catre Prestator iar in subsidiar, acolo unde Serviciile sunt prestate prin intermediul partenerilor/magazinelor online  partenere, prelucrarea se va efectua si prin intermediul acestora prin transferul lor de la Prestator catre partener/magazin partener.
Pentru toate cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal si a celor privind vanzarea produselor catre Beneficiar de catre partenerii/magazine partenere ale Prestatorului, acestia din urma vor avea calitatea de imputernicit al Prestatorului respectiv subcontractanti de servicii de prelucrare date cu caracter personal. 
Stocarea datelor Beneficiarilor se va putea face pe serverele Prestatorului existente pe teritoriul Uniunii Europene.

  Obligatiile Partilor  privind conformitatea prelucrarilor
De la momentul primirii de la Participant a informatiilor necesare realizarii obiectului vanzarii si pana la momentul cand incepe prestarea efectiva a Serviciilor catre Beneficiari, Prestatorul va avea calitatea de imputernicit al Participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor.
Incepand cu momentul debutului prestarii efective a Serviciilor de catre Prestator catre Beneficiari, calitatea Prestatorului in raport de natura si modul in care datele vor fi prelucrate, va  fi aceea de operator.

 Astfel, functie de momentul prelucrarii datelor cu caracter personal si/sau celor privind vanzarea , Partile isi recunosc reciproc calitatea de operator, respectiv imputernicit pentru prelucrarea datelor (astfel cum este stabilit conform prevederilor de mai sus) in cadrul executarii vanzarii si, in respectiva calitate, fiecare dintre ele este pe deplin responsabila de respectarea Legislatiei aplicabile actiunilor  de prelucrare pe care le efectueaza.
Cu privire la prelucrarea Datelor Beneficiarilor, ambele Parti se vor conforma tuturor prevederilor legale aplicabile precum si a celor din prezentul Acord. In acest sens, Prestatorul si Participantul nu vor lua, cu privire la aceste date, nicio masura ce ar putea rezulta in vreo incalcare a legii sau prevederilor Acordului.
Cu privire la autorizarea pe care fiecare dintre Parti o face referitor la accesul la datele cu caracter personal ale Beneficiarilor, acesta va fi facut in mod controlat, confidential si urmarind aplicarea masurilor necesare pentru protectia datelor conform prevederilor legale aplicabile respectivei autorizari.
In acest sens, Participantul declara ca, inainte de transferul datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor catre Prestator, s-a conformat tuturor prevederilor imperative care reglementeaza acest transfer asigurandu-l pe acesta din urma ca nu exista niciun impediment, de nicio natura privind transferul si prelucrarea datelor astfel transmise de catre Prestator in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale.
Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Beneficiarilor numai limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate si pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin vanzare si va lua masurile necesare pentru a furniza acestora orice informatii la care acestia vor fi indreptatiti sa le primesca in consecinta prelucrarii efectuate de catre Prestator.
Fiecare dintre Parti va implementa masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale ale Beneficiarilor împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale și care oferă un nivel de securitate corespunzător.
Partile se vor asigura că accesul la datele cu caracter personal ale Beneficiarilor este limitat la personalul implicat in acordarea Serviciilor si/sau persoanele imputernicite in mod special de catre fiecare dintre ele.
De asemenea, partile vor urmari reducerea volumului de date prelucrate numai la acele date strict necesare fiecarui scop specific de prelucrare.

   SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 Partile  au obligația de a institui și menține în permanență măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate, pentru a proteja Datele cu Caracter Personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, deteriorării, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special atunci când Prelucrarea implica transmiterea de date printr-o rețea, precum și împotriva oricăror alte forme ilegale de Prelucrare .

 

 SECURITATEA COMUNICAȚIILOR

 Părtile trebuie să întreprindă măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a proteja securitatea oricăror rețele sau servicii de comunicații electronice  sau utilizate pentru transferul sau transmiterea Datelor cu Caracter Personal ( inclusiv măsuri menite să asigure secretul comunicațiilor și accesul neautorizat la orice computer sau sistem, garantându-se astfel securitatea comuncațiilor).


   PERSONALUL ANGAJAT AL PĂRȚILOR -CONFIDENȚIALITATEA
Părțile se obligă să garanteze seriozitate tuturor angajațiilor și a personalului oricărei alte persoane similare subcontractate ( subcontractantul  seviciilor de prelucrare), care accesează Date cu Caracter Personal.
Fiecare dintre părți rămâne răspunzătoare pentru orice divulgare de Date cu Caracter Personal de către fiecare din persoanele susmenționate, ca și când ea însăși s-ar face vinovată de o atare divulgare.
 
   BREȘE DE SECURITATE A DATELOR PERSONALE ȘI CERINȚE DE NOTIFICARE


Oricare dintre părți va notifica cealaltă parte, în cel mai scurt timp posibil în împrejurările date, și, în orice caz, în cel mult 24 de ore, cu privire la orice distrugere, pierdere, modificare, dezvăluire sau accesare a Datelor cu Caracter Personal accidentală, neautorizată sau ilegală ( Breșă de Securitate). Notificarea va menționa  (i) detaliile Breșei de Securitate, (ii) tipul de date  care au făcut obiectul Breșei de Securitate și (iii) identitatea fiecărei persoane afectate ( sau, dacă nu este posibil, numărul aproximativ de persoane vizate și de înregistrări de Date cu Caracter Personal vizate). 
Dacă breșa de securitate apare la Participant care are calitatea de Persoana Împuternicită de Agan Trust srl , aceasta va  comunica Operatorului (i) numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul societății Persoanei  Împuternicite de Operator sau ale altui punct de contact de la care se pot obține mai multe informații (ii) o descriere a consecințelor probabile ale Breșei de Securitate; (iii) o descriere a măsurilor luate sau propuse a fi luate de către Persoana Împuternicită de Operator, pentru  a soluționa Breșa de Securitate, inclusiv, dacă este cazul, măsuri de atenuare a posibilelor efecte negative ale acesteia; în plus, Persoana Împuternicită de Operator va include în notificarea respectivă  sau într-o notificare ulterioară, de îndată ce va fi în măsură să culeagă sau să aibă acces la atare informații în alt mod, (iv)  orice alte informații solicitate de Operator în mod rezonabil, referitoare la Breșa de Securitate.


    Legea aplicabila


Prezentul Acord este guvernat de legea romana.
Partile convin sa depuna toate eforturile pentru a rezolva amiabil orice diferend aparut in legatura cu prezentul Acord. In cazul in care partile nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila asemenea diferende, acestea vor fi deduse spre solutionare instantelor de judecata competente din Bucuresti.

 

    Raspundere

 

 Partile sunt raspunzatoare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si a celor privind sanatatea Beneficiarilor in conformitate cu normele legale aplicabile si prevederile prezentului Acord.
Pentru toate activitatile de prelucrare a datelor de catre parti, acestea vor implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator pentru riscurile prezentate de prelucrare, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau la datele privind sanatatea.

   Dispozitii finale


Prezentul Acord se aplica prestarii Serviciilor de vanzare in baza prevederilor Contractului la distanta , reprezinta intreaga intelegere a Partilor privind aspectele de prelucrare a datelor personale  si prevaleaza asupra oricarei intelegeri anterioare, scrise sau verbale, intre parti.